063-458-204 018-504-803 office@kvs.rs

KNJIGOVODSTVENI I RAČUNOVODSTVENI PROGRAM

Abcsoft logo

 

 

Programi Abcsoft-a namenjeni su malim i srednjim preduzećima.
Izuzetno su stabilni. Vrlo su jeftini, a neki namenjeni jako malom obimu poslovanja potpuno besplatni.
Knjigovodstveni programi Abcsoft vrlo su jednostavni za korišćenje ali vrlo moćni i sveobuhvatni. Knjižite brzo ali bez straha od neusklađenosti podataka.

Programski paketi Abcsoft-a, su koncipirani sa idejom da svi moduli (aplikacije) budu spojeni u jednu celinu (kao jedna cela aplikacija ili kao ceo modul).
Ili da se odvoje kao posebne aplikacije ili zasebni moduli (kao kupci, dobavljači, glavna knjiga, veleprodaja, maloprodaja, robno-materijalno, magacini,
obračun zarada, osnovna sredstva, itd).

CENOVNIK

ABCSOFT programe možete koristiti na svim operativnim sistemima

Microsoft Windows XP/Vista/7,8
Linux (sve vrste)
Mac OS (sve vrste)

Finansijsko poslovanje

KNIGOVODSTVENI PROGRAMI

fp_konta

Knjigovodstveni programi Abcsoft agencije (softver za knjigovodstvo, softver za racunovodstvo)

Program za knjigovodstvo – finansijsko knjigovodstvo

Finansijsko knjigovodstvo objedinjuje finansijske podatke iz ostalih delova programa:

• glavna knjiga
• robno knjigovodstvo
• materijalno knjigovodstvo
• proizvodnja
• maloprodaja
• veleprodaja
• kupci
• dobavljači
• osnovna sredstava
• pdv

i sve to kroz mehanizam automatskog kontiranja ovih dokumenata.
Postoji mogućnost i direktnog unosa naloga pri čemu korisnik može maksimalno prilagoditi program svojim navikama kreirajući tipove naloga.

Finansijsko knjigovodstvo ili program za knjigovodstvo, u sklopu IT (iformacionih tehnologa) obezbeđuje podršku funkcijama:
glavne knjige, knjiženja naloga i izrade bilansa u skladu sa važećim zakonskim propisima koji regulišu oblast računovodstveno knjigovodstvenih poslova.

Podsistem Finansijskog knjigovodstva je baziran na principima dvojnog knjigovodstva.
U njemu razlikujemo sljedeće celine: kontni plan, kontiranje i knjiženje posredstvom naloga, glavnu knjigu i knjigovodstvene iskaze, bilanse i podsistem izvještaja.

Osnov celokupnog podsistema je kontni okvir koji je opisan hijerarhijskim šifrarnikom odnosno podacima koji obuhvata: klase, grupe, osnovne račune, sintetička i analitička konta. Omogućeno je generisanje

bilans stanja
bilans uspeha
statistički aneks

Modul finansijsko knjigovodstvo omogućava:

– željeni broj tipova naloga za knjiženje s preuzetim postavkama za knjiženje

– potpuni integritet pomoćnih knjiga s glavnom knjigom, bez duplog unosa podataka.

– automatsko knjiženje prenetih i izdatih računa, obračuna PDV-a, plata, putnih naloga i drugih ličnih primanja, proizvodnje i upotrebe materijalnih sredstava.

– saldakonta u domaćoj i stranoj valuti

– pregledi svih knjiženja u glavnoj knjizi/saldakonta sa mogućnošću filtriranja po kontu, datumu, vrsti dokumenta, poslovnom partneru, broju dokumenta itd.

– po promeni kontnog plana omogućen automatski prenos odnosno knjiženje iz starog kontnog plana na novi kontni plan i istovremeno oblikovanje naloga za knjiženje

– automatsko zatvaranje klasa 4 i 7 te priprema naloga za knjiženje

– po zaključku poslovne godine oblikovanje naloga za zaključak poslovne godine te otvaranje naloga za knjiženje nove poslovne godine.

– dnevnik knjiženja detaljno i sumarno, po broju naloga, datumskim kriterijumima, kontu, referentu, u domaćoj i stranoj valuti

– ispis konto kartice prema izabranim kriterijumoma kao što su: za jedan konto ili više konta, datum knjiženja, datumu PDV, dokument, u domaćoj i stranoj valuti ili u obe
valute, u različitim oblicima ispisa

– izveštaj banci  o kratkoročnim potraživanjima i obavezama iz poslovanja sa nerezidentima

– kontrolni ispisi neizravnatih naliga za knjiženje, automatskih knjiženja i drugi kontrolni pregledi

– bruto bilansi za željeni raspon konta i za željena razdoblja, analitički po pojedinačnim kontima, po sintetičkim kontima, kontima pojedinačnih grupa i po razredima

– bilansni pregledi s mogućnošću željenih promena.

– priprema bilansnih pregleda po odeljenjima i nosiocima troškova, s poređenjem po periodima, itd.

– praćenje troškova i prihoda po pojedinim nosiocima troškova (projektima)

– svi dokumenti (narudžbine, računi, putni nalozi, plate) podržavaju praćenje preko nosioca troškova

– analiza nosiica troškova, uključno s bilansom uspeha i bilansom stanja

U modulu Finansijsko knjigovodstvo sve promene u glavnoj knjizi knjiže se kroz samo jednu opciju, knjiženje naloga. Nalog se knjiži na analitičkim kontima a svi izveštaji, analitički i sintetički forimiraju se na osnovu proknjiženih naloga. Nalog možete uneti direktno iz modula finansijsko knjigovodstvo iz padajućeg menija finansijska operativa / standardni nalog za knjiženje ili ga preuzeti, što je najčešći slučaj, kao automatski knjižena nalog iz nekog od modula koji formiraju nalog (robno, materijalno, proizvodnja, maloporaja itd.) ili iz e-banking aplikacije.

U toku unosa naloga u gornjem delu prikazan je iznos dugovne i potražene strane. Nalog je moguće proknjižite ako nije u ravnoteži. Sobzirom da u izveštaju Ispis glavne knjige u elektronskoj formi koji nalaže Poreska uprava treba uneti sledeće datume:

datum knjiženja
datum dokumenta
datum prijema

Nalozi za knjiženje moraju se obavezno klasifikovati tj. formira se vrsta dokumenata. Prilikom unosa novog naloga biramo vrstu dokumenta a program nudi sledeći broj naloga kao i mogući datum knjiženja i dokumenta. Na primer kod naloga dinarski izvod za očekivati je da je sledeći nalog za jedan dan mlađi od prethodnog naloga. Jednom proknjižen nalog uvek se može ponovo pogledati i štampati.

Na osnovu proknjiženih naloga formiraju se izveštaji finansijskog knjigovodstva:

pregled knjiženih naloga
dnevnik knjiženja
analitička kartica
promet – specifikacija konta

Kupci i dobavljači su obuhvaćeni u celini i veoma detaljni u samom radu programa.

Izveštaji i pregledi i štampanje PDV.

Blaganičko poslovanje

Blagajničko poslovanje je poseban programski segment koji se odnosi na ulazno-izlazne promene u blagajni.
Programski segment ‘Blagajna’ obuhvata knjiženje naloga za naplatu i isplatu blagajne, automatsko knjiženje u finansijsko knjigovodstvo,
pdv evidencije (kada je to potrebno) i blagajnički izveštaj odnosno dnevnik blagajne.

Poresko knjigovodstvo – PDV

Programski segment PDV evidencija sadrži funkcije vođenja poreskih evidencija PDV-a, pregleda, izveštaja, obračuna i obrada podataka na bazi tih evidencija, kao i automatsku vezu sa finansijskim knjigovodstvom.
Zasniva se na dve osnovne poreske evidencije: KPR / KUF – knjiga primljenih računa (faktura) i – KIR / KIF – knjiga izdatih računa (faktura). Obe evidencije se automatski ažuriraju iz izvornih dokumenata kao što su: kalkulacije, prijemnice, računi, avansni i konačni računi, fakture, pazari (nalog blagajni za naplatu, robni dokumenti o prodaji) promene u osnovnim sredstvima ( npr. nabavka ), ostali pdv dokumenti (troškovi, knjižna odobrenja – zaduženja, preknjižavanja, korekcije, ispravke, itd …)

Obračun kamate

– Mogućnost automatskog formiranja obračuna rađenih na osnovu podataka iz finansijskih kartica.

Veza sa ostalim programskim modulima
– Automatsko kontiranje i formiranje naloga za svu dokumentaciju koja se formira u modulima
robno materijalnog knjigovodstva i proizvodnje, računovodstvo, projektovanje, informacioni sistemi

Veza sa programima za elektronsko bankarstvo: FX-Client i Halcom – Automatsko kontiranje izvoda iz banaka

Veza sa fiskalnim stampacima (tipa GALEB FP-550, CT, HCP, INT RATER, itd.) i prenos svih podatka u glavu knjigu automatski

Ovo je mali segment opisa finansijskog poslovna odnosno mogućnosti knjigovodstvenog programa, za detaljnije pozovite nas.

Knjigovodstveni program, odnosno demo verziju programa, možete preuzeti sa našeg sajta.

Veleprodaja

Veleprodaja – softver za veleprodaju, program za veleprodaju

Novi artikal
Softver za veleprodaju, povezuje prijem i izdavanje računa, međuskladišne prenose,
materijalno knjigovodstvo i praćenje zaliha.

Za potrebe maloprodaje u program je uključen i modul POS, za blagajničko poslovanje.

Glavne prednosti prilikom prijema i izdavanja računa su mogućnosti, koje Abcsoft nudi svojim korisnicima.

Jasno je da je podržana itekako zahtevna trgovina ili proizvodna organizacija
– informacije o robnim tokovima su toliko precizne, da ih možemo pratiti čak do pojedine jedinice.

Potpuno prilagodljiv mehanizam praćenja pojedinog komada, kao i mogućnost šifriranja
sa serijskim brojevima podržava i najstrožije standarde sledljivosti.

U programu je moguće oblikovati dokumente promene cena. Isti se mogu oblikovati ručno za pojedine proizvode, grupno ili neposredno iz samih dokumenata prijema i izdavanja. Abcsoft omogućava i periodično fakturisanje, u programu podesimo, šta i kome želimo obračunati u redovnim vremenskim intervalima (npr. najam ili pretplatu), a program se pobrine za generisanje računa.

Praćenje nosioca troškova omogućava povezivanje primljenih i izdatih računa, putnih naloga, plata, neposrednih troškova …

To je idealan alat za inžinjering preduzeća, i organizacije sa ABC-metodologijom praćenja troškova, jer svaki posao sadrži svoj mikrobilans.

U programu je omogućen i celovit pregled nad dokumentom, što bitno doprinosi produktivnosti korisnika pri radu sa programskim paketom. U svakom dokumentu vidimo sve dokumente i druge zapise, koji se nadovezuju na izabrani dokument. Brojni obračuni izdatih i primljenih računa, materijalnih prometa i pregledi zaliha nam omogućavaju raznovrsna poređenja podataka i analize, koje su nužno potrebne u svakodnevnom poslovanju.Na ovom mestu automatski pratimo i evidencije PDV.

Maloprodaja omogućava finansijsko ili robno vođenje maloprodaje. Obezbeđenja su sledeća automatska knjiženja maloprodaje:

maloprodajna kalkulacija zaduženjem robe od dobavljača
maloprodajna kalkulacija prenosom iz magacina
prenos robe između maloprodajnih objekata
porvaćaj robe dobavljaču iz maloprodaje
povraćaj robe kupcu – NI obrazac
bezgotovinski račun iz maloprodaje
nivelacija cena u maloprodaji
kalo, rastur, kvar i lom u maloprodaji
početno stanje
popis
korekcija nabavne cen u maloprodaji
automatsko knjiženje dnevnog izveštaja iz maloprodaje

Svim automatskim knjiženjima u maloprodaji kao i uplatom pazara vrši se popunjavanje sledećih pomoćnih knjiga:

KEPU u maloprodaji
Knjiga prihoda i rashoda PK1
Knjiga primljenih računa KPR
Knjiga izdatih računa KIR

U programu maloprodaje imamo:

prijem robe preko kalkulacije
stalno praćenje stanja robe na lageru
automatsku nivelaciju cena
fakturisanje knjiženje pazara (obradu čekova i platnih kartica) popis robe,
i sve to uz štampanje odgovarajućih dokumenata
komisiono poslovanje
sinhronizaciju sa Abcsoft (program za maloprodaje)
prenos pazara iz maloprodaje prenos artikala u maloprodaju
štampanje gotovinskih računa
prenos cenovnika artikala i usluga
štampanje odgovarajućih dokumenata i izveštaja

Veleprodaja

Aplikacija koja prati promene u preduzeću vezane za promet robe na veliko.
Program je automatizovan u pogledu praćenja i evidencije robe. Aplikacija veleprodaje povezana je sa aplikacijom finansijskog, te nije potrebno raditi dupli unos podataka. U ovoj aplikaciji omogućeno je stalno praćenje i kontrolisanje stanja robe na lageru. Program radi automatski nivelaciju ulaza i izlaza robe i to za količinu koju prodajete. Cene iz cenovnika možete formirati kao prodajne i program je može povući direktno u izlazne dokumente ukoliko to označite u opcijama.
Ukoliko imate više magacina možete prenositi u robu internim prenosima, i time  smanjujete unos podataka. Program veleprodaje radi precizan obračun nabavke (kalkulacije) i prodaje roba (fakturisanje). Izradom jednom dokumenta (npr.kalkulacija) program automatski ubacuje dati dokument u knjige (KEPU,KPR), na lager,  gde formira robnu karticu posebno za svaki artikal, kao i  u glavnu knjigu.
U programu je omogućen pojedinačan uvid kartica robe, dobavljača i kupaca, kao i valutna dugovanja.

Neograničeni broj magacina.

U okviru svakog magacina omogućene funkcije:

– početno stanje,
– nabavka (prijemnice sa kalkulacijom cena),
– prodaja ( profakture, otpremnice, fakturisanje ),
– nivelacije cena (manuelne i automatske), program za fakture
– otpis, knjigovodstvo, veleprodaja, maloprodaja
– obrada popisa, poslovni softver, implementacija
– automatsko kreiranje KEPU knjige, fakture, kalkulacije
– automatizovan prenos u glavnu knjigu
– povezivanje iz veleprodaje u maloprodaji i obrnutno
– automatsko zadavanje rabata po vise kriterijuma
– pregled u word-u, pdv, excelu, u vidu slika, itd…

– Ulaz robe
Izrada kalkulacija
– Inostrani dobavljač
– Domaći dobavljač
– Definisanje zavisnih troškova
Knjižno odobrenje
Pripremne kalkulacije
Porudžbenice
Višak robe
Sastavnice na ulazu
Rastavnice na ulazu
Početno stanje

– KEPU Knjiga
– otpis
– zaduženje
– razduženje
– upoređivanje sa finansijama

– Izlaz robe
Računi
– Račun i otpremnica
– Otpremnica
– Interna otpremnica
– Račun usluga
– Račun interni
Ponude
– ponuda
– predračun
– pripremni račun

Manjak robe
Otpis
Povratnica kupac
Knjižno odobrenje

– Lager u veleprodaji
automatsko kreiranje lagera na osnovu ulaznih i izlaznih dokumenata
Prikaz robe prema
– robnoj kartici (RK)
– stanje na magacinima
– Zbirna kartica
– Hijerarhijski prikaz (robna grupa, podgrupa)
Provera RK
Upozoravanje o neispravnim RK
Automatsko pozivanje dokumenata iz RK
Automatska korekcija RK
Ponovno knjiženje
Uvid u rezervisane količine

– Popis
automatsko generisanje popisnih listi prema :
– Robnoj grupi
– Šifri artikla
– Poreskoj stopi
– podaci
Priprema popisa – ispis popisnih listi
sa cenama
bez cena
sa PDV

– Cenovnik
definisanje cenovnika po magacinima
prema grupi partnera
generisnje iz šifarnika

Automatsko knjiženje PDV u maloprodaji i veleprodaji.

Program obezbedjuje automatski obračun prosečne stope razlike u ceni i korekciju nabavne vrednosti kao i izradu automatskog naloga za knjiženje.

Ovo je mali segment opisa maloprodaje – veleprodaje odnosno mogućnosti, za detaljnije pozovite nas.

Program za veleprodaju i program za maloprodaju, odnosno demo verziju programa, možete preuzeti sa našeg sajta.

Maloprodaja

Maloprodaja – softver za maloprodaju, program za maloprodaju

kalkulacija_unos

Softver za maloprodaju, povezuje prijem i izdavanje računa, međuskladišne prenose,
materijalno knjigovodstvo i praćenje zaliha.

Program za maloprodaju, u programu je uključen i modul POS, za blagajničko poslovanje.

Glavne prednosti prilikom prijema i izdavanja računa su mogućnosti, koje Abcsoft nudi svojim korisnicima.

Jasno je da je podržana itekako zahtevna trgovina ili proizvodna organizacija
– informacije o robnim tokovima su toliko precizne, da ih možemo pratiti čak do pojedine jedinice.

Potpuno prilagodljiv mehanizam praćenja pojedinog komada, kao i mogućnost šifriranja
sa serijskim brojevima podržava i najstrožije standarde sledljivosti.

U programu je moguće oblikovati dokumente promene cena. Isti se mogu oblikovati ručno za pojedine proizvode, grupno ili neposredno iz samih dokumenata prijema i izdavanja. Abcsoft omogućava i periodično fakturisanje, u programu podesimo, šta i kome želimo obračunati u redovnim vremenskim intervalima (npr. najam ili pretplatu), a program se pobrine za generisanje računa.

Praćenje nosioca troškova omogućava povezivanje primljenih i izdatih računa, putnih naloga, plata, neposrednih troškova …

To je idealan alat za inžinjering preduzeća, i organizacije sa ABC-metodologijom praćenja troškova, jer svaki posao sadrži svoj mikrobilans.

U programu je omogućen i celovit pregled nad dokumentom, što bitno doprinosi produktivnosti korisnika pri radu sa programskim paketom. U svakom dokumentu vidimo sve dokumente i druge zapise, koji se nadovezuju na izabrani dokument. Brojni obračuni izdatih i primljenih računa, materijalnih prometa i pregledi zaliha nam omogućavaju raznovrsna poređenja podataka i analize, koje su nužno potrebne u svakodnevnom poslovanju.Na ovom mestu automatski pratimo i evidencije PDV.

Maloprodaja omogućava finansijsko ili robno vođenje maloprodaje. Obezbeđenja su sledeća automatska knjiženja maloprodaje:

maloprodajna kalkulacija zaduženjem robe od dobavljača
maloprodajna kalkulacija prenosom iz magacina
prenos robe između maloprodajnih objekata
porvaćaj robe dobavljaču iz maloprodaje
povraćaj robe kupcu – NI obrazac
bezgotovinski račun iz maloprodaje
nivelacija cena u maloprodaji
kalo, rastur, kvar i lom u maloprodaji
početno stanje
popis
korekcija nabavne cen u maloprodaji
automatsko knjiženje dnevnog izveštaja iz maloprodaje

Svim automatskim knjiženjima u maloprodaji kao i uplatom pazara vrši se popunjavanje sledećih pomoćnih knjiga:

KEPU u maloprodaji
Knjiga prihoda i rashoda PK1
Knjiga primljenih računa KPR
Knjiga izdatih računa KIR

U programu maloprodaje imamo:

prijem robe preko kalkulacije
stalno praćenje stanja robe na lageru
automatsku nivelaciju cena
fakturisanje knjiženje pazara (obradu čekova i platnih kartica) popis robe,
i sve to uz štampanje odgovarajućih dokumenata
komisiono poslovanje
sinhronizaciju sa Abcsoft (program za maloprodaje)
prenos pazara iz maloprodaje prenos artikala u maloprodaju
štampanje gotovinskih računa
prenos cenovnika artikala i usluga
štampanje odgovarajućih dokumenata i izveštaja

Veleprodaja

Aplikacija koja prati promene u preduzeću vezane za promet robe na veliko.
Program je automatizovan u pogledu praćenja i evidencije robe. Aplikacija veleprodaje povezana je sa aplikacijom finansijskog, te nije potrebno raditi dupli unos podataka. U ovoj aplikaciji omogućeno je stalno praćenje i kontrolisanje stanja robe na lageru. Program radi automatski nivelaciju ulaza i izlaza robe i to za količinu koju prodajete. Cene iz cenovnika možete formirati kao prodajne i program je može povući direktno u izlazne dokumente ukoliko to označite u opcijama.
Ukoliko imate više magacina možete prenositi u robu internim prenosima, i time  smanjujete unos podataka. Program veleprodaje radi precizan obračun nabavke (kalkulacije) i prodaje roba (fakturisanje). Izradom jednom dokumenta (npr.kalkulacija) program automatski ubacuje dati dokument u knjige (KEPU,KPR), na lager,  gde formira robnu karticu posebno za svaki artikal, kao i  u glavnu knjigu.
U programu je omogućen pojedinačan uvid kartica robe, dobavljača i kupaca, kao i valutna dugovanja.

Neograničeni broj magacina.

U okviru svakog magacina omogućene funkcije:

– početno stanje,
– nabavka (prijemnice sa kalkulacijom cena),
– prodaja ( profakture, otpremnice, fakturisanje ),
– nivelacije cena (manuelne i automatske), program za fakture
– otpis, knjigovodstvo, veleprodaja, maloprodaja
– obrada popisa, poslovni softver, implementacija
– automatsko kreiranje KEPU knjige, fakture, kalkulacije
– automatizovan prenos u glavnu knjigu
– povezivanje iz veleprodaje u maloprodaji i obrnutno
– automatsko zadavanje rabata po vise kriterijuma
– pregled u word-u, pdv, excelu, u vidu slika, itd…

– Ulaz robe
Izrada kalkulacija
– Inostrani dobavljač
– Domaći dobavljač
– Definisanje zavisnih troškova
Knjižno odobrenje
Pripremne kalkulacije
Porudžbenice
Višak robe
Sastavnice na ulazu
Rastavnice na ulazu
Početno stanje

– KEPU Knjiga
– otpis
– zaduženje
– razduženje
– upoređivanje sa finansijama

– Izlaz robe
Računi
– Račun i otpremnica
– Otpremnica
– Interna otpremnica
– Račun usluga
– Račun interni
Ponude
– ponuda
– predračun
– pripremni račun

Manjak robe
Otpis
Povratnica kupac
Knjižno odobrenje

– Lager u veleprodaji
automatsko kreiranje lagera na osnovu ulaznih i izlaznih dokumenata
Prikaz robe prema
– robnoj kartici (RK)
– stanje na magacinima
– Zbirna kartica
– Hijerarhijski prikaz (robna grupa, podgrupa)
Provera RK
Upozoravanje o neispravnim RK
Automatsko pozivanje dokumenata iz RK
Automatska korekcija RK
Ponovno knjiženje
Uvid u rezervisane količine

– Popis
automatsko generisanje popisnih listi prema :
– Robnoj grupi
– Šifri artikla
– Poreskoj stopi
– podaci
Priprema popisa – ispis popisnih listi
sa cenama
bez cena
sa PDV

– Cenovnik
definisanje cenovnika po magacinima
prema grupi partnera
generisnje iz šifarnika

Automatsko knjiženje PDV u maloprodaji i veleprodaji.

Program obezbedjuje automatski obračun prosečne stope razlike u ceni i korekciju nabavne vrednosti kao i izradu automatskog naloga za knjiženje.

Ovo je mali segment opisa maloprodaje – veleprodaje odnosno mogućnosti, za detaljnije pozovite nas.

Program za veleprodaju i program za maloprodaju, odnosno demo verziju programa, možete preuzeti sa našeg sajta.

Prodavnice (softver za pos kase)

Prodavnice (softver za pos kase)

Proda_prod

Program za kase
POS – Kasa u maloprodaji (prodavnica) je namenjen malim,
srednjim i velikim trgovinama mešovite robe kao
i specijalizovanim maloprodajnim objektima tipa butika,
trgovina auto-delovima, pekarama i ostalim za brz rad maloprodaja
sa izradom kalkulacija (ulaz robe) i automatskim izdavanjem gotovinskih računa-otpremnica (izlaz robe).

KASA U MALOPRODAJI – POS

POS – Kasa u maloprodaji je namenjen malim, srednjim i velikim trgovinama mešovite robe kao
i specijalizovanim maloprodajnim objektima tipa butika, trgovina auto-delovima, pekarama i ostalim
za brz rad maloprodaja sa izradom kalkulacija (ulaz robe) i automatskim izdavanjem gotovinskih
računa-otpremnica (izlaz robe).

Veliki broj pregleda i štampanja raznih izveštaji.

Pored standardnih opcija koje moraju biti obezbeđenje u svakom POS modulu takođe su dostupne sledeće opcije:

automatsko izdavanje bezgotovinskog računa posle štampe fiskalnog isečka
automatkso vodjenje Knjiga dnevnih izveštaja na kraju dana sa automatskim knjiženjem u dvojno knjigovodstvo i u prosto knjigovodstvo
promena cena u toku prodaje
davanje procentualnog popusta za ceo fiskalni isečak ili za pojedine artikle
veliki broj pregleda
veliki broj izveštaja

Program je razvijen za sledeće fiskalne štampače ili fiskalne kase koje mogu da rade u modu fiskalnog štampača:

Galeb FP 550 i slični modeli
Colibri, EI
Geneko
INT Raster
HCP
itd …

Program, ne omogućava rad na svim ovim modelima, koji su prikazani, već na određenim kasama, za detalje pozovite…

Obezbedjeni su specifični izveštaji za maloprodajnih objekata, evo malih detalja:

današnja zarada ili zarada u određenom periodu
koji artikli se najviše prodaju
zalihe kojih artikala su ispod minimalne količine
izveštaji po smenama
pregled dugovanja prema dobavljačima, prikazano u detalje
pregled i štampanje potraživanje od kupaca kojima su izdati računi
gotovinski računi
izveštaji po određenom artiklu
automatizam
postoji veliki broj izveštaja preko 150 i pregleda, i sve ostalo, itd…

Još neke karakteristike softvera:

– prodaja i izdavanje računa preko računara
– katalog artikala
– katalog dobavljača
– katalog komitenata
– kompletno vođenje i praćenje realnog stanja zaliha
– prikaz alarmantnih količina za svaki artikal
– definisanje normativa artikala
– veoma lako ažuriranje artikala ( unos novih, izmena cena, brisanje)
– pregled svih naplaćenih računa
– pregled po prodaji artikala
– evidencija narudžbi artikala
– izrada raznih izveštaja
– evidencija rashoda zaliha
– evidencija povrata robe u maloprodajni objekat
– pregled vrednosti zaliha
– primanje narudžbi kupaca robe
– kompletan pregled rada radnika (prijave i evidencija rada)
– pregled ulaza robe po kriterijumima (za neki period, po dobavljaču, po artiklu, po broju računa)
– zaštita podataka od neovlašćenog pristupa,
– ograničena prava pristupa delovima programa preko šifri
– automatizovani backup podataka na računar i/ili na usb flash disk
– izrada faktura (gotovinski i bezgotovinski računi) uz fiskalni račun,
– izrada ponuda/predračuna
– evidencija i štampa izdatih faktura,
– automatska izrada kalkulacija pri unosu zaliha
– periodični pregled ulaza robe po dobavljaču, artiklu I broju otpremnice
– pregled analitičkih kartica i nivelacija
– automatska izrada knjiga zaliha (početno stanje,ulaz,izlaz,stanje) na kraju radnog dana sa analizom prodaje.
– KEPU knjiga.
– i još mnoge druge funkcije.

Prednosti korišćenja softvera:

– povećanje efikasnosti rada
– brže i kvalitetnije pružanje usluga,
– praćenje stanja zaliha u realnom vremenu
– pregled materijalnog i finansijskog poslovanja
– kontrola zaposlenih
– moderan način rada
– softveru možete pristupati i pregledavati podatke od kuće ili kad ste na putovanju

Veliki stepen automatizma u povezanosti, sa programom maloprodaje i programa za kase odnosno pos kase.

Automatsko knjiženje PDV u maloprodaji i u pos kasama odnosno prodavnicama.

Napomena: firme koje žele da spoje fiskalne kase da rade kao fiskalni štampači, dodatno naplaćuju konekciju i instalaciju između programa i same kase.
Ako je potrebno spojiti veći broj prodavnica putem fiskalnog štampača (dve i više prodavnice) cena softvera je veća.

Ovo je mali segment opisa prodavnica odnosno mogućnosti, za detaljnije pozovite nas.

Program za prodavnice, odnosno demo verziju programa, možete preuzeti sa našeg sajta.

Obračun zarada

Obračun zarada

kadrovska evidencija

Obračun plata u sistemu Abcsoft agencija odlikuje izuzetna prilagodljivost,
što omogućava obračun za različite tipove preduzeća,
radnih odnosa, osnovnih i dodatnih isplata.

Kao drugu odliku, istakli bi jednostavno obračunavanje plata
i jednokratan unos podataka, nakon pripreme postavki za prvi obračun.

Podatke za plate program preuzima iz personalne evidencije radnika i šifarnika radnih mesta,
te iz drugih pripadajućih šifarnika.

Program nam automatski prenosi i podatke o odsutnosti sa posla,
kao i prisutnosti na poslu, kreditima, sindikalnim članarinama s odgovarajućim vrstama zarada.

U sklopu obračuna zarada, na raspolaganju imamo sve zakonski propisane obrasce (OD, OPJ, Specifikacija uz poresku prijavu, PPP, M-4, M-UN i druge) te veliki broj drugih izveštaja, koji nam prikazuju rekapitulacije doprinosa, zarada, obračuna, kredita, šifri naloga za plaćanje, godišnji karton zaposlenog, karton radnika
s osiguranim stažem s povećanjem.

Program nam omogućava kreiranje naloga za plaćanja neposredno iz forme, u kojoj smo pripremili i obračunali plate.
Isto je i sa knjiženjima, jer nam plate automatski knjiži u glavnu knjigu.

Zaštita ličnih podataka je osigurana, jer pristup do poverljivih podataka možete zatvoriti autorizacijskim mehanizmom.

Sadržaj

Fleksibilno definisanje načina obračuna – vrsta zarada, doprinosa i poreza
Mogućnost unosa, popravljanja i brisanja većem broju radnika odjednom
Hronološki podaci parametara omogućavaju ponovno obračunavanje (pojedinac/svi)
Prenos standardnih vrsta zarada među obračunima
Doprinosi na teret radnika i poslodavca, obustave, kreditie, minuli rad, topli obrok
Vođenje kratkoročnih i dugoročnih kredita i drugih obustava
Alat za preračun između neto, bruto i bruto II

Različiti tipovi obračuna:
redovna plata (u jednom mesecu, možete izvršite 10 isplata)
autorski honorar
ugovor o delu
jubilarne nagrade
solidarna pomoć

Različiti tipovi obračuna osnovne zarade:
bruto mesečna plata
polazište obračuna u bilo kojoj valuti
obračun na osnovu broja bodova zaposlenih
obračun na osnovu ocene
obračun na osnovu parametara na radnom mestu
obračun na osnovu parametara u personalnoj mapi
obračun na osnovu parametara na nosioca troškova

Različiti tipovi obračuna dodatnih isplata:
više radnih mesta odjednom
regres za godišnji odmor
invalidnine
jubilarne nagrade
otpremnine
neplaćena odsutnost
minuli rad
beneficirani radni staž
obračun toplog obroka i prevoza
stimulicije
bolovanja na teret poslodavca
bolovanja na teret zavoda za zdravstveno osiguranje

Ispisi plata:
različite platne liste
različite rekapitulacije
obrasci OPJ, OPJ-1, OPJ-2, OPJ-4, OPJ-6
specifikacija uz poresku prijavu
obrazac OD
obrazac OD-1
obrazac INSZ
obrazac PPP
obrazac M-UN
obrazac NZ-1
obrazac M-4

Mogućnost kreiranja proizvoljnih obrazaca
Mogućnost izvoza ispisa u slike, MS Excel i Word, pdf,txt
Automatska priprema naloga za plaćanje (pojedinačno, ukupno za banku)

Povlačenje podataka iz drugih izvora:
putnih naloga (neisplaćeni putni nalozi
personalne mape (podaci o zaposlenima)
proizvodnje (parametri iz proizvodnje)
ostvareno radno vreme (podaci o prisutnosti na rad.mestu)
kalendar (podaci o odsutnosti na rad. mestu)

Automatsko knjiženje u glavnu knjigu

Zatim, imate kompletan program za kadrovsku evidenciju radnika.

Ovo je mali segment opisa obračuna zarade odnosno mogućnosti, za detaljnije pozovite nas.

Program za plate ili obračun zarada, odnosno demo verziju programa, možete preuzeti sa našeg sajta.

Osnovna sredstva

Osnovna sredstva

os

U osnovnim sredstvima i sitnog inventara evidentiramo poslovne događaje
u vezi sa pridobijanjem, korišćenjem i otuđivanjem osnovnih sredstava.

Registar osnovnih sredstava sadrži podatke
o pojedinom osnovnom sredstvu, njegovom aktiviranju
i sve promene do otuđenja. Istorija promena je uvek dostupna.

Značajna je evidencija vrednosnih promena osnovnog sredstva,
koja pored obračuna amortizacije može da sadrži i promene radi oslabljenja ili pojačanja osnovnog sredstva.

Za osnovno sredstvo pratimo promene lokacija u vezi sa podacima
o poslovnim subjektima i promene zaduženja u vezi sa podacima o zaposlenjima.
Za osnovna sredstva, koja su istovremeno i sredstva za rad, možemo voditi evidenciju zaduženja i razduženja.

Obračun amortizacije izvodimo za izabrana osnovna sredstva ili za sva, a sa potvrdom podaci se zavedu i u registar.
Program obračuna amortizaciju sa uvažavanjem promena radi oslabljenja ili pojačanja.

Knjiženje svih događaja (promena i obračuna amortizacije) u glavnoj knjizi teče automatski, po kontima, podešenim u šifarniku amortizacijskih grupa odnosno registru osnovnih sredstava i sitnog inventara. Knjižiti možemo s uvažavanjem ili bez uvažavanja odeljenja i nosioca troškova.

Traženje po registru osnovnih sredstava je brzo i pregledno, jer je omogućeno traženje po različitim kriterijumima. Inventar osnovnih sredstava još olakšava integracija programa s čitačem bar koda.

Program omogućava i automatski prenos nabavke osnovnih sredstava i sitnog inventara iz dokumenta prijema u registar osnovnih sredstava
i registar sitnog inventara.

Sadržaj

Omogućen automatski prenos nabavke osnovnih sredstava i sitnog inventara iz dokumenta prijema u registar osnovnih sredstava i registar sitnog inventara.
U registru osnovnih sredstava omogućeno dupliranje istih osnovnih sredstava.
Vođenje registra osnovnih sredstava po odeljenjima i nosiocima troškova.
Pojačanje i oslabljenje osnovnih sredstava i otklanjanje istih.
Likvidacija osnovnih sredstava sa automatskim otklanjanjem prethodnih pojačanja ili oslabljenja osnovnog sredstva.
Ispisi kartice i registra osnovnoga sredstva i sitnog inventara, registra strukture, likvidiranih osnovnih sredstava.
Automatski obračun amortizacije osnovnih sredstava za sva sredstva ili pojedino osnovno sredstvo, za izabran željeni vremenski period (mesečno, godišnje), sa
istovremenim obračunom amortizacije po kontima nabavke ili amortizacije po kontima pojačanja ili amortizacije po kontima oslabljenja.
Ispisi obračuna amortizacije po kontima, amortizacionim grupama, inventarnim brojevima, odeljenjima i nosiocima troškova.
Jednostavno restauriranje obračuna amortizacije i uspostavljanje prethodnoga stanja pre obračuna amortizacije.
Automatsko knjiženje promene registra osnovnih sredstava i sitnog inventara i obračuna amortizacije.
Omogućen popis osnovnih sredstava i sitnog inventara sa barkod čitačem i uvoz podataka u registar za dalju obradu podataka.
Vođenje dokumentacije.
Praćenje servisa i periodičnih izveštaja.
Automatsko traženje stanja ili dela stanja zalihe za neko skladište.
Jednostavan unos inventarnog stanja u program.
Sitan invenar
Automatsko oblikovanje invetarnog viška.
Oblikovanje dokumenta promene cene, automatska procena zaliha i knjiženje.

Šta program za vođenje osnovnih sredstava omogućava

Vođenje kartica osnovnih sredstava i njihovih kartica amortizacije
Unos novih osnovnih sredstava preko osnovnog računa 027 Osnovna sredstva u pripremi ili direktno na konot osnovnih sredstava
Knjiženja u vezi povećanja ili smanjenja vrednosti osnovnih sredstava, prodaje, rashodaovanja i sl.
Automatska amortizacija svih sredstava, samo određenih grupa ili samo određenog osnovnog sredstva
Popisne liste, knjiženje viškova i manjkova
PK obrazac, OA obrazac

Automatsko knjiženje u glavnu knjigu

Ovo je mali segment opisa obračuna osnovnih sredstava i sitnog inventara odnosno mogućnosti, za detaljnije pozovite nas.

Program za osnovna sredstva i sitan inventar, odnosno demo verziju programa, možete preuzeti sa našeg sajta.

Proizvodnja

Proizvodnja

prijemnica proizvodnja

Prijemnica

Sa predkalkulacijom, okvirno izračunamo cenu proizvoda, koje izrađujemo
i sastavljamo u proizvodnom procesu, prema podacima iz osnovnih sastavnica,
gde su određene količine predviđenih (normativnih) neposrednih utrošaka materijala i rada.

Predkalkulacije iskazuju strukturu troškova svih nivoa po dubini sastavnice,
izraženu sa ukupnim troškom materijala i rada.

U predkalkulaciju možemo da uključimo i samo neke vrste materijalnih sredstava
i tako oblikovati delimične kalkulacije proizvoda, koji sadrže samo neke vrste materijala ili rada.

Cene materijala i rada mogu da se određuju po različitim merilima neposredno
pri izvođenju predkalkulacije, možemo da preuzeti postavke, koje proizilaze iz
definicija poslovnih događaja proizvodnje, a omogućene su i simulacije različiitih cena.

Raščlanjena predkalkulacija nekog identa prikazuje specifikaciju troškova izrade po dubini strukture sastavnice tog proizvoda. Odgovarajućim definisanjem troškova na radnim resursima i upotrebom formula možemo u predkalkulaciju da uključimo posredne troškove proizvodnje ili opšte troškove poslovanja. Na panelu Kalkulativni elementi imamo mogućnost ručnog unosa cena poluproizvoda, materijala i operacija, što nam omogućava izvođenje simulacija. Na taj način programu namećemo unesenu cenu, koju uvažava kod predkalkulacije, što nam omogućava izradu scenarija uz promene cena ili zamene nekih sastavnih delova.

Na raščlanjenoj predkalkulaciji izvodimo predkalkulaciju za pojedini ident do detalja, a sa sumarnom predkalkulacijom imamo mogućnost istovremenog izračuna predviđene cene izrade za celu grupu proizvoda, koju određujemo merilima. Cene u tako pripremljenoj sumarnoj predkalkulaciji možemo kasnije da prenesemo u planske odnosno stalne cene.

U pozadini evidentiranja toka realizacije radnih naloga proizvodne aplikacije Abcsoft agencije, odvija se  i postkalkulacija stvarnih troškova izrade  proizvoda na radnim nalozima. Te stvarne troškove na osnovu utrošenog materijala i izvršenog rada sadrže proizvodi, kad se preuzimaju sa radnih naloga u skladišta. Visina i način izračuna troškova zavise od podešavanja vrsta dokumenata radnih naloga. Na raspolaganju je više vrsta postkalkulacija i detaljnih i sumarnih.

Pored postkalkulacija u programu su na raspolaganju i analize radnih naloga i sa njima povezanih dokumenata. Među analizama nalazimo analize stanja radnih naloga, stanja otpremnica i prijemnica, nedovršenu proizvodnju i ispise povezanih dokumenata. Sve analize možemo da izvodimo po različitim kombinacijama merila.

Radni nalog

Programski prozor obrada radnih naloga je namenjen za vođenje proizvodnje. U njemu se nalazi pregledna specifikacija podataka o proizvodnim radnim nalozima. Za bolju preglednost i pouzdan nadzor procesa izvođenja radnih naloga, značajna je karakteristika status radnog naloga, koji precizno definiše osnovne karakteristike trenutnog stanja radnog naloga u procesu realizacije, od faze otvaranja pa do trenutka zatvaranja RN. Status radnog naloga obično postupno napreduje po fazama od Planiran, Otvoren, Rezervisan, Raspisan, U radu, Delimično zaključen i Zaključen. Zbog bolje preglednosti za svaki status radnih naloga su upotrebljene i oznake bojom.

Na prozoru za obradu RN imamo tako podatke o količini proizvoda, potrebnom materijalu i radu, te označen status proizvodnje u kom je radni nalog. Dodatno imamo još podatke o terminima, vremenu izrade i proteklom vremenu. Prozor nam nudi mogućnost upotrebe različitih alata, kao što su filtriranje radnih naloga, grupne izrade, združivanje RN, te različite mogućnosti definisanja redosleda izrade odnosno prioriteta.

Neke prednosti:

unos izvršenog rada po radnicima
količinske i analize troškova izvršenog rada
unos podataka o izrađenim proizvodima i prijem na skladište
kombinovani prijem, koji omogućava povratna izdavanja materijala i izveštaje izvršenog rada po normativnim podacima radnog naloga
brzi grupni unos materijalnih transakcija izdavanja materijala iz skladišta na različite radne naloge
grupni unos podataka o izvršenom radu (i po radnicima)
predavanje proizvoda s različitih radnih naloga u skladišta proizvoda

Zatim još neke važne prednosti:

proizvoljan broj različitih vrsta radnih naloga
jednostavno kreiranje radnih naloga
pojednostavljen prenos narudžbine kupca u radne naloge
unos stvarne utrošene količine na pojedine radne naloge i ograničenje te upotrebe
ispis radne dokumentacije
sopstveni preračuni vlastite cene
automatsko raspremljivanje skladišta sirovih i prenos gotovih proizvoda na skladišta
norme rada i pregled dostignuća norme
servisni radni nalozi za potrebe srevisnih radionica (npr. automehaničarska radionica)

Serijski brojevi

izrada proizvoda, koji su vođeni po serijskim brojevima
praćenje i pregled izdatih serijskih brojeva
detaljni pregled proizvoda (tracking), koji je vođen po serijskim brojevima sa unosom serijskog broja
različite mogućnosti vođenja serijskih brojeva: pojedinačne, saržne, sastavljene, itd.

Zatim ide izdatnica i kasnije trebavanje.

Veliki stepen automatizma u povezanosti, sa programom proizvodnje.

Automatsko knjiženje PDV.

Ovo je mali segment opisa proizvodnje odnosno mogućnosti, za detaljnije pozovite nas.

Program za proizvodnju, odnosno demo verziju programa proizvodnje, možete preuzeti sa našeg sajta.

Pekare

Pekare

pekara_form

Program za pekare

Omogućava detaljan pregled svih izveštaja.

Automatski prvi otprmenice a kasnije sve otpremnice spaja u jadan
račun ili u više računa u zavisnosti šta klijent želi.

Podela po regionima i mestima

Podela po kamionima ili vozilima i njihovo kompletno praćenje

Pregled i izveštajih i praćenje svih vozila

Formiranje svih otpremnica i formiranje računa od datum do datuma

Pravljenje predracuna

Praćenje i evidencija gotovine

Pregled slobodnih otprmenica

Automatsko formiranje virmana

Pregled unetih otpremnica po danu (u smislu od datuma do datuma)

Pregled kompletne proizvodnje

Kartice svih i pojedinačnih artikala

Praćenje po svim magacinima i njihova kompletna evidencija

Unos i evidencija svih komitenta

Razni izveštaji po komitentima po mestu, po magacinu, po datumu od – do

Razni pregledi i štampanje po komitentima i računama

Pregledi i štampanje po artiklu i magacinu

Praćenje povraćaja robe, po magacinu, mestu, od – do

Preko 150 raznih izveštaja i pregleda

Ovo je mali segment programa za pekare odnosno mogućnosti, za detaljnije pozovite nas.

Program za pekare, odnosno demo verziju programa, možete preuzeti sa našeg sajta.

Softver za medicinu, za sve ordinacije, klinike, bolnice

Softver za medicinu, za sve ordinacije, klinike, bolnice

medicina_naslovna

Startovanje ABC Medic demo programa

Ikonica za startovanje ABC Medic Demo se nalazi na desktopu

Po startovanju se pojavljuje ekran za unos korisnika i lozinke. Treba uneti „demo“ bez lozinke.

Demo nema sve funkcionalnosti programa, ali omogućava otvaranje 5 pacijenata i neograničen broj pregleda, laboratorijskih analiza, … Program nema mogućnost brisanja unetih podataka. Demo program je preinstaliran sa setom realnih podataka iz 2013 godine. Imena i ostali lični podaci pacijenata su maskirani.

Osnovne funkcionalnosti programa

U nastavku su prikazane osnovne funkcionalnosti programa. Ostale funkcije nisu predmet ovog demo-a koji treba da bez ulaženja u previše detalja pomogne korisniku da dobije osnovnu sliku o programu i njegovim mogućnostima.

Prava pristupa

Pristup svim funkcijama programa je definisan pravima, odnosno ko od korisnika ima pravo da obavi koju operaciju nad podacima (unos, gledanje, brisanje, izmena). Prava se definišu za svakog korisnika programa ponaosob. Program evidentira ko je od korisnika izvršio poslednju izmenu na podacima i u kom trenutku.

      Podaci o pacijentima

Kroz ovaj ekran se vide svi podaci o dosadašnjim pacijentima i njihovim pregledima. Kroz isti ovaj ekran se unose podaci i o novim pacijentima. Postoji veliki broj polja za različite podatke o pacijentima koje želite da program čuva. Omogućeno je i da se podaci automatski učitaju sa novih, čipovanih ličnih karata.

“Lista dosadašnjih pregleda”

Lista koja se nalazi u dnu ekrana prikazuje dosadašnje preglede pacijenta. Ulazak u sam pregled se obavlja duplim klikom na pregled iz liste ili izborom dugmeta sa desne strane ekrana. Lista pregleda nije fiksna, odnosno svaka ordinacija može definisati svoju listu samo sa onim pregledima koje obavlja. Postoji mogućnost dodavanja novih pregleda koji nisu inicijalno definisani u programu.

Pretrage

Programima ugrađene veoma raznovrsne načine pretrage inalaženje željenogpacijenta putem pretrage podelu bilo koje sačuvane informacije.Pretraga se može obaviti I prekosortiranja liste pacijenata (u srediniekrana)  i kucanjem prvih par slova imena, prezimena, itd.

“Slike”

Program ima mogućnost čuvanja neograničenog broja slika pacijenta (rentgenski, ultrazvuk, pre i posle korektivnog hirurškog pregleda,). Slike se mogu vezati ili za pacijenta ili za svaki pregled ponaosob i na taj način pratiti hronologija stanja pacijenta.

       “Osiguranje”

Program ima mogućnost kompletnog praćenja pacijenata zaposlenih u preduzeću sa kojim imate sklopljen ugovor o pružanju medicinskih ustanova.

“Sveska”

Program ima ugrađenu funkciju lekarske sveske preko stavljanja pacijenta na nju na datu  pregleda.

“Praćenje”

Praćenje je funkcija preko koje lekar daje nalog sestri da u narednim danima koje on odredi sestra ima obavezu da prati pacijenta – obično je to u periodu posle neke intervencije.

Pregledi

Po ulasku u ekran sa pregledom dobija se ekran kroz koji se unose podaci o pregledima. Ekran ima različit izgled i mogućnosti u zavisnosti od tipa pregleda. Ipak postoje zajedničke funkcionalnosti kao što su tip i vreme pregleda, lekar, izbor dijagnoze – program je opremljen kompletnom listom dijagnoza po međunarodnom standardu MKB 10, … Po završenom unosu pregleda štampa se izveštaj lekara specijaliste ili se mogu izvesti u Word datoteku.

“Templejti”

Za svaku vrstu i tip pregleda mogu se definisati templejti koji skraćuju vreme unosa izveštaja lekara. Templejti predstavljaju predefinisani tekst koji se automatski popunjava kada se unosi novi pregled. Ovo je posebno pogodno za tipske preglede, kao što su sistematski, ginekološki i ostali pregledi standardne forme.Osim ove funkcionalnosti program ima mogućnost i formiranja novog pregleda kao kopije nekog ranijeg posle čega se samo menjaju željeni delovi.

        “Potrošni materijal”

Program je opremljen kompletno funkcionalnošću praćenja potrošnog materijala koji se troši tokom obavljanja pregleda odnosno intervencija. Lista materijala koja je utrošena za pregled se unosi i vezuje za svaki pregled ponaosob. Kroz program se takođe unose trebovanja koja mogu biti i automatska odnosno da program sam predloži optimalnu količinu materijala koji treba naručiti. Postoji ažurna lager lista koja se može konsultovati u svakom trenutku.

“Slike”

Mogućnost unosa rentgenskih i drugih slika vezano za sam pregled. Idealno za praćenje promena stanja.

Laboratorijske analize

Program ima mogućnost evidencije i čuvanja raznih laboratoriskih analiza koje pacijent obavi. Kroz ovaj ekran se unose vrednosti svake od analiza. Program ima memorisane sve referentne vrednosti koje se pojavljuju pri štampanju izveštaja laboratorije.
Program omogućava unos novih laboratorijskih analiza zajedno sa referentnim vrednostima, kao i izmenu postojećih.
·
Zakazivanje

Program je opremljen funkcijom za upravljanje zakazivanjem budućih pregleda kroz veoma jednostavan i pregledan grafički interfejs. Zakazivanje se može definisati za bilo koji dan u budućnosti i za bilo koju ordinaciju koju korisnik definiše. Program automatski sprečava dupla zakazivanja. Sastavni deo ekrana za zakazivanje su i nalozi za praćenje i razni drugi podsetnici.

         Tehničke mogućnosti i ostale karakteristike programa

Program je napravljen na modernoj i stabilnoj tehnološkoj platformi koja omogućava višegodišnji rad bez intervencije od strane proizvođača. Kroz administrativne funkcije (koje u Demu nisu prikazane) korisnik sam može održavati sistem u ispravnom stanju kao i menjati mnoge parametre njegovog rada – prava pristupa korisnika, dodavanje novih tipova pregleda,… Kroz administrativne funkcije korisnik sam radi bekap podataka na mrežni, flash ili eksterni disk

         Rad u mreži računara

Program je potpuno osposobljen za rad u mreži pri čemu jedan računar preuzima ulogu servera. U ovom načinu rada svi podaci po snimanju postaju vidljivi na svim računarima.

Pristup programu sa interneta

Ukoliko korisnik ima kvalitetan pristup internetu u svojoj ordinaciji može se napraviti pristup programu, odnosno podacima sa udaljenog računara (npr. laptopa) putem internet veze. Ovo je naročito korisno npr. kod sistematskih pregleda po preduzećima gde lekari idu na teren umesto da pacijenti dolaze u ordinaciju.

Iskustvo

Program nije nov i na tržištu je u raznim verzijama već desetak godina. Tokom tog perioda pretrpeo je mnoge izmene i unapređenja u cilju boljeg zadovoljavanja potreba krajnjih korisnika. Te izmene su inicirane od strane medicinski stručnog osoblja dosadašnjih korisnika koji su aktivno učestvovali u njegovom razvoju i koji su najzaslužniji za njegov današnji izgled.

Softver za autoškole

Softver za autoškole

ASSl03

Program je namenjen Auto školama u Srbiji. Omogućava im lakšu evidenciju
svojih instruktora i vozila, njihovo održavanje (servisiranje), kandidati i njihova
finasijska zaduženja. Izrada i štampa spiskova za polaganje i svih obrazaca
koji su propisani zakonom pod zakonskim aktima, i druge mogućnosti.
Na početnom ekranu aplikacije nalaze se prečice za ulaz u njegove menije.

Meni Informacije o auto školi

U ovom meniju korisnik unosi osnovne podatke o auto školi. Po želji i potrebi može se staviti i logo firme. U odeljku za kategorije, automatski su ispisane kategorije dok se u tabeli sa desne strane ističe opis koji korisnik sam kreira po svojim potrebama.

Meni Instruktori

U meniju Instruktori se unose podaci o svim instruktorima koji su zaposleni u auto školi, sa njihovim napomenama podsećanja na istek licence, lekarskog uverenja, vozačke dozvole i drugih pravnih dokumenata.

Meni Kandidati

U meniju Kandidati unose se osnovni podaci o kandidatu, takodje sa napomenama za istek zvaničnih dokumenata i lekarskog uverenja. Automatski generiše ID broj kandidata na osnovu ID broja firme, kategorije za koju polaže i rednog broja upisa kandidata.

Meni Vozila i servisiranje vozila

U meniju Vozila vrši se unos voznog parka u okviru jedne auto škole. Osnovni podaci o vozilu i kojim je kategorijama namenjeno.U meniju servisiranje vozila evidentiraju se servisi i opravke vozila, sa specifikacijom rada i rezervnih delova, kao i ukupom cenom koštanja servisiranja po vozilu ili svim vozilima na godisnjem nivou.

Meni Obeveštenja

Ovaj meni daje obeveštenja o isteku lekarskih uverenja instruktora I kandidata, isteku instruktorske licence, registracije vozila itd…

Meni Obrasci

Kroz ovaj meni prosežu se svi neophodni dokumenti kandidata ili instruktora koji trebaju biti štampanog formata. Između ostalog tu se nalaze: instruktorske knjige, karton kandidata, dnevnici teoretske i praktične obuke, potvrde o broju časova teoretske i praktične obuke i mnogi drugi dokumenti. Laka mogućnost njihove štampe uz automatski štampane određene informacije

Meni Spiskovi za polaganje

Ovaj meni služi za kreiranje liste kandidata koji određenog dana polažu ispite. Laka dostupnost i pregledanost istoriji spiskova. Mogučnost štampe istih.

Meniji Ugovori i Finansije

U meniju Ugovori kreira se zaduženje kandidata za obuku u auto školi. Mogućnost evidencije plaćanja u mesecnim anuitetima ili je jednokratno. U finansijama se nalazi evidencija po datumima uplate i mogućnost uvida u sumarno zaduženje kao i ostatak duga uz štampu.

Ovo je mali segment opisa finansijskog poslovna odnosno mogućnosti knjigovodstvenog programa, za detaljnije pozovite nas.

Softver za autoškolu, odnosno demo verziju programa, možete preuzeti sa našeg sajta.

Prosto knjigovodstvo

Prosto knjigovodstvo

PK_gp
Postoje prosto i dvojno knjigovodstvo.

U prostom knjigovodstvo se vode samo dve poslovne knjige,
uz određenu prateću dokumentaciju, dok je dvojno znatno komplikovanije.

Preduzetnici mogu da biraju između ove dve vrste,
a privredna društva moraju da vode dvojno knjigovodstvo.

Za preduzetnike koji se opredele za prosto knjigovodstvo
ne postoje nikakva ograničenja u pogledu toga ko može da vodi poslovne knjige.

Možeš da ih vodiš i sam, ali je sigurnije obratiti se nekom ko je za to školovan.

Rokovi za knjiženje

U slučaju prostog knjigovodstva, knjiženje prihoda vrši se najkasnije narednog dana od dana kada je ostvaren,
knjiženje troškova u roku od sedam dana, a za ostala knjiženja propisani su posebni rokovi.

Kad je reč o dvojnom knjigovodstvu, isprave se dostavljaju knjigovođi u roku od tri dana od kada su sastavljene, odnosno od kada su primljene,
ako nisu sastavljene u samoj firmi. Knjigovođa mora da ih proknjiži u roku od pet dana od kada ih je dobio

Čuvanje poslovnih knjiga i prateće dokumentacije

Poslovne knjige čuvaš u svojim poslovnim prostorijama, osim ako ih vodi računovodstvena firma, kada se mogu čuvati u prostorijama te firme.

U slučaju prostog knjigovodstva, knjige i ostale knjigovodstvene isprave čuvaju se pet godina.

Ako obavljaš dvojno knjigovodstvo, za razne knjige i isprave postoje različiti rokovi čuvanja, od dve do 20 godina.

Vođenje knjiga na računaru

Ukoliko knjige vodiš na računaru, moraš koristiti standardne računovodstvene programe, koji omogućavaju internu računovodstvenu kontrolu,
a onemogućavaju brisanje proknjiženih poslovnih promena. Uz to, taj program mora omogućavati da se Poreskoj upravi dostave podaci koje traži,
u propisanom obliku godišnji finansijski izveštaji

Uz razne godišnje poreske prijave i poreske bilanse koje moraš da dostaviš Poreskoj upravi, svake godine do kraja februara Agenciji za privredne registre treba da pošalješ godišnje finansijske izveštaje sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine.

Finansijski izveštaji APR-u mogu da se šalju i elektronskim putem, preko odgovarajuće aplikacije koja se može skinuti sa sajta agencije.

Revizija

Pregled i provera finansijske dokumentacije da bi se ocenila efikasnost računovodstvenog sistema i interne kontrole zove se revizija.
Ona može biti interna i eksterna i obavljaju je ovlašćeni revizori, s licencom odgovarajuće komore.
Sama privredna društva odlučuju da li će organizovati internu reviziju, dok je eksterna obavezna za srednja i velika privredna društva,
kao i mala koja izdaju hartije od vrednosti.

Kompletan programski paket za vođenje prostog knjigovodstva proizvodnje, veleprodaje i maloprodaje u preduzetničkoj radnji po proizvodnim ili prodajnim objektima radnje kojih može biti više. Sadrži kompletan program za upravljanje zalihama u prodajnom objektu i sve ulazne, interne i izlazne fakture za prodajni objekat.
Ima ugrađen registar artikala firme (centralni šifarnik artikala firme) i registar artikala u objektu, kao i  registar kupaca i dobavljača firme.

Ima ugrađen registar artikala repromaterijala i gotovih proizvoda za proizvodne radnje, kao i prijemnice materijala, izdatnice materijala u proizvodnju, prijemnice proizvoda i fakture proizvoda kupcima, i knjigu gotovih proizvoda.

Sve ulazne, interne i izlazne fakture objekta mogu se automatski kontirati i knjižiti u Robno knjigovodstvo, u Knjigu Prihoda i Rashoda firme, u analitiku kupaca i analitiku dobavljača, u PDV knjigu primljenih i izdatih računa i u KEPU knjigu.

Svaki dokument iz programa može se štampati na matričnom ili laserskom ili bilo kom drugom Windows printeru, kao i na PDF printeru čime se dobija PDF dokument koji se može slati meilom (Profaktura, Faktura, Popis zaliha, Popisna lista…)

Program za upravljanje zalihama ima operacije za prenos spiska artikala iz objekta u objekat, za prenos kompletnog stanja robnog knjigovodstva u sledeću poslovnu godinu ili za prenos samo završnog popisa zaliha u novu poslovnu godinu.

Sve navedene operacije su slobodne i na raspolaganju korisniku programa.


Ovo je mali segment opisa prostog knjigovodstva odnosno mogućnosti, za detaljnije pozovite nas.

Program za prosto knjigovodstvo, odnosno demo verziju programa, možete preuzeti sa našeg sajta.

Softver za budžetsko knigovodstvo

Softver za budžetsko knigovodstvo

Proda_prod

U poslovno informacioni-sistem Abcsoft-a,  je implementiran kompletan budžetski kontni plan.

Omogućava budžetskim korisnicima, kao što su:

Škole

Zdravsteve ustanove

Opštine

Javna preduzeća

da kompletno poslovanje vode kroz naš poslovno informacioni sistem.

Moguć je unos i praćenje svih poslovnih promena u skladu sa zakonom koji čini standardni klasifikacioni okvir.

Finansije

•    otvaranje avansa i zatvaranje avansa kroz konačni račun
•    automatsko zatvaranje klase 5 i 6 i prebacivanje na klasu 7
•    zatvaranje akontiranog poreza na dodatu vrednost (prethodni porez),
•    izradu bilansa uspeha i stanja, statističkog aneksa,
•    otvorene stavke lOS, kompenzacije
•    automatsko formiranje knjige primljenih i izdatih računa izradom određenih dokumenata kao i sastavljanje poreske prijave
•    Kompletna baza radnika sa svim isplatama

Obračun zarada

•    Doprinosi na teret radnika i poslodavca, obustave, kredita, minuli rad, topli obrok
•    Gotovinsku i isplatu preko banaka
•    Razne vrste obračuna
•    Redovna zarada
•    Bolovanja (preko 30 dana i porodiljsko)
•    Ugovor o delu, autorstvu,zakupu (ovo se posebno naplaćuje)
•    Rad nezaposlenih lica i penzionera itd
•    Štampanje svih virmana, obrazaca i izveštaja potrebnih za isplatu
•    OD,OPJ,OPJ specifikacija itd
•    M4.PPP
•    platni spisak, kompletnu rekapitulaciju obračuna itd
•    Mogućnost više isplata u toku meseca
•    Automatsko knjiženje u finansijskom knjigovodstvu štampanje odgovarajućih dokumenata i izveštaja

Osnovna sredstva

Postoji mogućnost izbora obračuna metoda amortizacije

•    Proporcionalna – Najčešće korišćena metoda, proporcionalno se primenjuje stopa amortizacije.

•    Degresivna aritmetička – Određuje se meseci trajanja osnovnog sredstva i primenjuje se degresivni obračun.

•    Degresivna geometrijska – Obračun je sličan kao kod proporcionalne ali je primenjuje degresivni obračun.

•    Funkcionalna – Koristi se amortizacija po učinku. (npr. automobil će biti amortizovan kompletno kada pre 120.000 km.)